3 ngày cũng giảm đc tầm 1-2kg đó, với những bạn béo thì tầm đó chưa thấm vào đâu đâu