Hợp đồng hợp tác - khái niệm và các vấn đề cơ bản
Hợp đồng hợp tác bán buôn là thỏa thuận giữa các bên: Giữa hai công ty hoặc hai cá nhân, cũng có thể giữa cá nhân với công ty nhằm khai thác những điểm tốt buôn bán nhất định của mỗi bên và cùng thỏa thuận phân chia lợi nhuận cũng như nghĩa vụ pháp lý giữa các bên trong quá trình hợp tác:

>>>xem thêm: luật sự tư vấn hợp đồng hợp tác tại tphcm

1. Về căn cứ pháp lý liên quan đến hợp đồng hợp tác
Bộ luật Dân sự năm 2015


2. Khái niệm hợp đồng hợp tác buôn bán
Trong sản xuất, bán buôn cùng ngành nghề, một lĩnh vực bán buôn, cá nhân, pháp nhân có thể có thể hợp tác, liên kết với nhau bằng một hợp động bằng văn bản hợp tác để cùng phát triển bán buôn đạt hiệu quả cao hơn. Hợp đồng hợp tác là hợp đồng có nhiều bên tham gia và các bên có quyền và nghĩa vụ theo nội dung thỏa thuận trong hợp đồng.


Khi hợp tác bán buôn hoặc cùng thực hiện một công việc nhất định, các chủ thể cần giao kết một hợp đồng bằng văn bản theo điều khoản tại Điều 504 Bộ Luật Dân sự năm 2015. Bộ Luật Dân sự năm 2015 là cơ sở để xác định tư cách thành viên của hợp đồng hợp tác (nhóm hợp tác).


Dựa vào nội dung của hợp đồng hợp tác, có thể xác định quyền trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi thành viên. Nhóm hợp tác không có tư cách pháp nhân, cho nên để thuận lợi cho việc tham gia các quan hệ dân sự thì các thành viên có thể cử một thành viên khác làm người đại diện hoặc tất cả thành viên cùng nhập cuộc giao dịch.3. Đặc điểm của hợp đồng hợp tác.
Hợp đồng hợp tác có nhiều bên tham gia, các chủ thể làm một công việc hoặc tạo ra, buôn bán. Do đối tượng của hợp đồng hợp tác là các cam đoan mà các bên đã thỏa thuận, cho nên hợp đồng hợp tác mang tính ưng thuận. Tuy vậy, pháp luật nguyên tắc hợp đồng hợp tác phải lập thành văn bản làm cửa hàng pháp lý để xác định quyền và nghãi vụ các bên nhập cuộc, cho nên sau khi các bên giao kết hợp đồng thì hợp đồng thì hợp đồng có hiệu lực pháp luật, các bên phải thực hiện trách nhiệm pháp sinh từ hợp đồng hợp tác.

Hợp đồng hợp tác là hợp đồng song vụ, các bên trong hợp đồng đều có quyền và trách nhiệm với nhau. Quyền và bổn phận của mỗi bên phát sinh theo thảo thuận và Do pháp luật nguyên tắc.


Hình như, hợp đồng hợp tác là hợp đồng không có đền bù, Bởi lẽ sau khi giao hòa hợp đồng, các bên phải đóng góp tài sản để thực hiện công việc thỏa thuận và trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu thu được lợi nhuận sẽ chia cho ác thành viên theo thỏa thuận trong hợp đồng. Ngược lại nếu bị thua lỗ thì các thành viên đều gánh chịu theo phần đóng góp tài sản của mình. (văn phòng luật vạn tín)


Nội dung của hợp đồng hợp tác.
Tại Điều 505 Bộ luật Dân sự năm 2015 cũng đã nguyên tắc những nội dung căn bản của hợp đồng hợp tác như sau:
Mục đích, thời hạn hợp tác;
Họ, tên, nơi cư trú của cá nhân; tên, trụ sở của pháp nhân;
Tài sản đóng góp, nếu có;
Đóng góp bằng sức lao động, nếu có;


Phương thức phân chia hoa lợi, lợi tức;
Quyền, trách nhiệm của thành viên hợp tác;
Quyền, bổn phận của người đại diện, nếu có;
Điều kiện tham gia và rút khỏi hợp đồng hợp tác của thành viên, nếu có;
Điều kiện dứt điểm hợp tác.