thông tin phẫu thuật: hàm hô, phẫu thuật mũi cong
[img]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3a%2f%2f3.bp.blogspot.com%2f-wb_qcwb2kpu%2fuub2tjimgki%2faaaaaaaabgi%2f5sdlkiz0 qb0%2fs1600%2fsquare%2bjaw%2breduction_nose_b_a_01 .jpg&container=blogger&gadget=a&rewritemime=image% 2f*[/img]
< nguồn : thẩm mỹ viện wonjin >
thẩm mỹ viện wonjin phân tích kỹ lưỡng thông qua những thông tin của khách hàng và bằng những thiết bị tiên tiến.

kết hợp các hệ thống y tế để mang lại kết quả phẫu thuật mỹ mãn nhất
<hình ảnh trước và sau phẫu thuật mũi, môi>
[img]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3a%2f%2f1.bp.blogspot.com%2f-qz4-wj2psre%2fuub2t4eu9ui%2faaaaaaaabgq%2fa57znbn01e4% 2fs1600%2fsquare%2bjaw%2breduction_nose_b_a_02.jpg &container=blogger&gadget=a&rewritemime=image%2 f*[/img]
< hình ảnh 45 độ trước và sau phẫu thuật mũi, môi>
[img]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3a%2f%2f1.bp.blogspot.com%2f-mq19czs8rba%2fuub3hpgkksi%2faaaaaaaabgw%2fxkrdfyed rxi%2fs1600%2fsquare%2bjaw%2breduction_nose_b_a_03 .jpg&container=blogger&gadget=a&rewritemime=image% 2f*[/img]
< hình ảnh trước và sau phẫu thuật mũi, môi>
[img]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3a%2f%2f4.bp.blogspot.com%2f-tutarizqjra%2fuub37mexjwi%2faaaaaaaabg4%2fgez_8twb lau%2fs1600%2fsquare%2bjaw%2breduction_nose_b_a_04 .jpg&container=blogger&gadget=a&rewritemime=image% 2f*[/img]
* tùy thuộc vào thể trạng từng cá nhân, các biến chứng có thể phát sinh sau khi phẫu thuật như:chảy máu, viêm, nhiễm trùng, v.v.
[img]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3a%2f%2f2.bp.blogspot.com%2f-zeh9exfbkvo%2fuub4inkrbxi%2faaaaaaaabha%2fplkzqtro yqq%2fs1600%2fwonjin_medical_logo_01.png&container =blogger&gadget=a&rewritemime=image%2f*[/img]